مقایسه نیروی عکس العمل عمودی زمین هنگام راه رفتن در کودکان دارای کف پای صاف و کف پای نرمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، ایران.

2 2. دکترای طب ورزشی، استادیار و هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده تربیت بدنی. مشهد، ایران

3 3. دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشیار و هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده تربیت بدنی. مشهد، ایران

4 4. فوق دکترای بیومکانیک و ارگونومی، استادیار و هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار. سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
قوس کف پا همیشه به عنوان جذب کننده نیروی وارده از زمین به پا شناخته می شود، هدف از تحقیق حاضر، بررسی مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن کودکان دارای کف پای صاف بود.
مواد و روش ها
در این تحقیق، از میان دانش آموزان مقطع ابتدایی با میانگین سنی 10 سال، 15 نفر دارای کف پای صاف و 15 نفر دارای کف پای نرمال به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین هر دو گروه در سه زمان انتقال وزن بر روی پاشنه، تماس کف پا با زمین، و انتقال وزن بر روی پنجه در مرحله Stance مورد ارزیابی قرار گرفت و تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری t مستقل و با استفاده از نرم افزار SPSS 21 انجام شد(05/0> p).
یافته ها
نتایج این تحقیق نشان داد که افراد دارای کف پای  صاف در مرحله انتقال وزن بر روی پاشنه نسبت به افراد دارای کف پای نرمال به طور معنی داری، دارای نیروی عکس العمل زمین بیشتری بودند( 04/0p=).  ولی در مرحله تماس کف پا با زمین، نیروی عکس العمل زمین افراد دارای کف پای نرمال نسبت به افراد دارای کف پای صاف به طور معنی داری بیشتر بود (03/0p=). همچنین در بررسی نیروی عکس العمل زمین در مرحله انتقال وزن بر روی پنجه مشاهده شد، که افراد دارای کف پای صاف نسبت به افراد دارای پای نرمال، نیروی بیشتری به زمین وارد می کنند ولی  اختلاف این نیرو بین دو گروه معنی دار نبود.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان می دهد که، به پای افراد دارای کف پای صاف در دو مرحله انتقال وزن بر روی پاشنه و انتقال وزن بر روی پنجه نسبت به افراد دارای کف پای نرمال نیروی بیشتری وارد می شود که این خود می تواند عامل مهمی جهت بروز آسیب در پا و اندام های بالاتر در این افراد شود. با توجه به یافته های این تحقیق سازندگان کفش، می توانند از اطلاعات بدست آمده استفاده و تدابیری در قسمت پنجه و پاشنه کفش افراد دارای کف پای صاف لحاظ کرده، تا بتواند مقداری از نیروی عکس العمل زمین را جذب و از  آسیب دیدگی این افراد جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of vertical ground reaction force during walking in children with flat foot and a normal foot

نویسندگان [English]

 • Mostafa Payandeh 1
 • Nahid Khoshraftar Yazdi 2
 • Ahmad Ebrahimi Atri 3
 • Mohsen Damavandi 4
1 1. MSc student of Ferdowsi University of Mashhad (Physical Education)
2 2. Assistant Professor of Ferdowsi University of Mashhad
3 3. Assistant Professor of Ferdowsi University of Mashhad
4 4. Assistant Professor of Hakim University of Sabzevari( Physical Education).
چکیده [English]

Background and Aim: Foot arch will always be known as absorbing the force from the ground to foot.The purpose of this study  was to investigate the vertical ground reaction  force subject with flat foot and a normal foot.
Materials and Methods: Fifteen subjects were randomly selected from between children with flexible flat foot, and 15 subjects were randomly selected to the control group from the population with normal feet that were homogeneous with group flat foot of the height, age and weight. And  KISTLER force plate  were used to measure vertical ground reaction force component both groups at  three times; weight transfer on heel, midstance and weight transfer on the toe, during the Stance phase. Data analysis using SPSS 21 software and was performed independent t-test (p< 0/05).
Results: There was a significant difference  in the weight transfer on heel and midstance phase between flat foot and a normal foot.  But no significant difference between the two groups at the weight transfer on the toe.
Conclusion: The results of this study showed that in the subject flat foot at time, transfer of weight on the heel and transfer of weight on the toe, enters more ground reaction force then individuals normal foot. This could be a major factor for foot injuries in the subjects flat foot. According to research findings, shoes Makers can use the information obtained and measures the toes and shoe heel to include for subjects flat foot, able to absorb amount of the ground reaction force and this will prevent subjects from injury.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flat foot
 • Vertical ground reaction force
 • Force plate- Child
1.  Farahani A, kayvan Sh M. Exercise therapy with emphasis The flat foot and spinal deformities.1nd ed.Tehran: Asre Entezar; 2011.p.28.[ In Persian].##
2 . Sokhanguee Y, Sokhanguee M. Flat foot. 3nd ed. Tehran :Harkat Now; 2006. p.45  [In Persian].##
3.  Lin LK, Kuan TS, Chou YL. Correlation factors and clinical significance of flexible flatfoot in preschool children. Journal of Pediatric Orthopaedics. 2001; (2)21:378-382.##
4.  Queen RM, Nam JA, Nunley B. Chuckpai W. Differences in plantar loading between flat and normal feet during different athletic tasks. Gait&Posture. 2009; (3)29: 582-586.##
5.  Hrysmomallis C. A review of resistance exercise and posture realignment. Journal of Strength and Conditioning Research. 2001; 15(3): 385 - 390.  ##
6.  Young M. A review on postural realignment and its muscular and neural components. British Jojrnal of Sports Medicine; 2002; 9(12): 51 -76.##
7.  Tachdjian`s JA. pediatric  orthopaedics. 3rd ed philadelphia : WB  saunders company. 2002; 14(2)  84-85. ##
8 .Magee ZJ, Quillen WS. Pathology and intervention in musculoskeletal rehabilitation St. Louis, Missouri, USA: Saunders Elsevier Inc: 2009; 10(5):799.##
9.  Arastoee M, Zahednezhad SH, Arastoee A, Negahban H, Goharpay SH. Measurement of ground reaction forces during walking toward the front and rear of the students with flexible flat foot. modern rehabilitation School of Medical Sciences. 2012; 5(2).23-24. [In Persian]##
10.  Khodadeh WE. Gait studies of patients with flat feet. Elsevier. 1993;9(3):189-93.##
11.   Jong Sung Ch, Yong Hyun K, Chung Sun K, Sang-Ho A, So Hyun P. Differences of ground reaction forces and kinematics of lower extremity according to landing height between flat and normal feet. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2012; 25(2):21-26##
12. Jam Jenkins CE. Using Ground Reaction Forces from Gait Analysis. Body Mass as a Weak Biometric. Lecture Notes in Computer Science. 2007;2(5): 251-257. ##
13.  Letafatkar A, Abdolvahabi Z. Corrective Exercise. 1nd ed. Tehran: Awaye Zohour; 2012. p. 209. [In Persian].##
14.  Pauk J, Griskevicius L. Ground reaction force and support moment in typical and flat-feet children. Journal of MECHANIKA. 2011;17(1): 93-96.##
15. Eslami M, Damavandi M. Biomechanics and Motion Analysis principles. 1nd ed.Tehran: Pezhoheshkadeh Tarbeyat Badani; (2012).p.144-145  [In Persian].##
16.  Sadeghi H, Mousavi S KH, Ghasempoor H, Nbavinik H. Comparison of the vertical ground reaction force during forward and backward walking In athletes with ankle sprain. Tavnbakhshi Novin. 2013;7(1): 7-11##
17 . Schaefer S, Birgit W, Ulman L. Cognitive performance is improved while walking :Differences in cognitive–sensorimotor couplings between children and young adults EUROPEAN JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY. 2010;7 (3): 371–389.##
18.  Twomeya D, Simon J, Lowe D, Wolf  C. Kinematic differences between normal and low arched feet in children using the Heidelberg foot measurement method. Gait & Posture. 2010;32(5): 1–5.##
19. Bertani A, Benedetti M, Simoncini L, Catani F. Flat foot functional evaluation using pattern recognition of ground reaction data. Clinical Biomechanics. 1999;14(2): 484-493.##
20.  Yavuzer G SS, Ergin S. Gait deviation of subjects with flexible flatfeet. Ankara University Medical School, Department of Physical Medicine and Rehabilitation. 2001;3(2):4-6.##
 
دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین و اردیبهشت 1394
صفحه 33-41
 • تاریخ دریافت: 23 فروردین 1393
 • تاریخ بازنگری: 09 مرداد 1393
 • تاریخ پذیرش: 07 دی 1393
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1394