بررسی ارتباط بین پارامتر های اتاق قدامی با میزان نزدیک بینی توسط دستگاه اکولایزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کارشناس ارشد آمار زیستی ، مربی دانشکده علوم توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی. تهران، ایران

2 2. کمیته پژوهشی دانشجویی، کارشناس ارشد بینایی سنجی ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی. تهران، ایران

3 3. استادیار گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

4 4. دانشیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
مشاهدات بالینی و تحقیقات قبلی نشان داده اند که ارتباط معکوسی بین میزان نزدیک بینی و عمق اتاق قدامی وجود دارد. هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین رابطه بین نزدیک بینی و حجم، زاویه و عمق اتاق قدامی و تفاوت آنان بین مردان و زنان است.
مواد و روش ها
در این کارآزمایی توصیفی– تحلیلی، 83 بیمار با عیب انکساری نزدیک بینی(5/0- تا 9-) دیوپتر با رنج سنی بین 40-20 سال که جهت انجام عمل لیزیک مورد عکس برداری با دستگاه اکولایزر قرار گرفته اند، بررسی شدند. اطلاعات مورد نیاز از پرونده بیماران که به شیوه غیر احتمالی و به روش آسان انتخاب شده اند، استخراج گردید. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS18 و ارتباط بین متغیرها توسط ضریب همبستگی پیرسون و یا اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه میانگین متغیرها نیز از آزمون t و یا معادل ناپارامتری آن ( من ویتنی ) استفاده شده است.
یافته ها
در این گروه  همبستگی حجم(611/0=P و 057/0=r)، زاویه(780/0= Pو 031/0- =r) و عمق (944/0=P و 008/0=r) اتاق قدامی با عیب انکساری معنی دار نبود.  درمقایسه بین زنان و مردان تفاوت میانگین حجم و عمق اتاق قدامی معنی دار بود. (0005/0>P) اما تفاوت میانگین زاویه اتاق قدامی معنی دار نبود.(064/0=P)
نتیجه گیری
مطالعۀ حاضر نشان می دهد  در گروه سنی 40-20 سال حجم، زاویه و عمق اتاق قدامی با میزان نزدیک بینی بیمار ارتباط معنی داری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Anterior chamber volume, angle, depth with myopia by Oculyzer

نویسندگان [English]

 • Seyed Mehdi Tabatabayee 1
 • Zahra Fallah Tafti 2
 • Haleh Kangari 3
 • Mohammadreza Fallah Tafti 4
1 1. MSc of Biostatistics. Faculty of Rehabilitation Science. Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
2 2. Student Research Committee. MSc of Optometry. Faculty of Rehabilitation Science. Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
3 3. Assistant Professor of Optometry. Faculty of Rehabilitation Science. Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
4 4. Associate Perofessor of Ophthalmology.Faculty of Medicine. Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Clinical observations and previous studies have shown an inverse relationship between refractive error and anterior chamber depth. The aim of this study is to assess the relationship between the amount of myopia with anterior chamber parameters such as volume, angle, depth and the difference in these parameters between genders.
Materials and Methods: In this descriptive-analytic study, 83 refractive surgery candidates (-0.5 to -9) aged between 20-40who have undergone Oculyzer photography were investigated. Statistical analysis of data extracted from patient's files performed using spss18 and relation between variables were assessed by Pearson or Spearman correlation coefficient. T-test for comparison of variables or the nonparametric equivalent (Mann-Whitney) was used.
Results: In this group there was no statisticaly significant correlation between anterior chamber volume(P=0.611, r =0.057), angle(P= 0.780, r=- 0.031), depth(P= 0.944, r=0.008) and refractive error. In comparison between genders, correlation between anterior chamber volume and depth mean differences was statistically significant (P<0.0005) but there was no statistical significant correlation between anterior chamber angle mean differences(P= 0.064)
Conclusion: This study shows that in myopic patients aged 20-40 years, there is no significant correlation between anterior chamber volume, angle, depth and amount of refractive error.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anterior chamber angle
 • Anterior chamber depth
 • Anterior chamber volume
 • Myopia
 1. Tanja M. Rabsilber, Ramin Khoramnia, Gerd U. Auffarth. Anterior chamber measurements using Pentacam rotating Scheimpflug camera. J Cataract Refract Surg 2006; 32:456-459
 2. Samin Hong, Jeong-Ho Yi, Sung Yong Kang, et al. Detection of occludable angles with the Pentacam and the Anterior Segment Optical Coherence Tomography. Yonsei Med J 2009; 50(4): 525-528
 3. Luciano Bonomi, Giorgio Marchini, Michele Marraffa, et al. Epidemiology of angle-closure glaucoma. Ophthalmology 2000; 107:998-1003
 4. P J Foster, D C Broadway, S Hayat, et al. Refractive error, axial length, and anterior chamber depth of the eye in British adults: the EPIC-Norfolk eye study. Br J Ophthalmol 2010; 94:827-830
 5. Mohamed Hosny, Jorge L. Alio, Pascual Claramonte, et al. Relationship between anterior chamber depth, refractive state, corneal diameter, and axial length. J Refract Surg 2000; 16:336-340
 6. Jeong-Ho Yi, Hun Lee, Samin Hong, et al. Anterior chamber measurements by Pentacam and AS-OCT in eyes with normal openg angles. Korean J Ophthalmol 2008; 22:242-245
 7. Hashemi H, KhabazKhoob M, Mehravaran S, et al. The distribution of anterior chamber depth in a Tehran population: the Tehran eye study. Ophthalmic Physiol Opt. 2009; 29(4):436-442
 8. He M, Huang W, Zheng Y, Alsbirk PH, Foster PJ. Anterior chamber depth in elderly Chinese: the Liwan eye study. Ophthalmology 2008; 115(8):1286-1290
 9. Jovina LS See. Imaging of the anterior segment in glaucoma. Journal of Current Glaucoma Practice 2007; 1(1):25-29
 10. Michele Vetrugno, Nicola Cardascia, Luigi Cardia. Anterior chamber depth measured by two methods in myopic and hyperopic phakic IOL implant. Br J Ophthalmol 2000; 84: 1113-1116
 11. Zainah Alsagoff, Tin Aung, Leonard P. K. Ang, Paul T. K. Chew. Long-term clinical course of primary angle-closure glaucoma in an Asian population. Ophthalmology 2000; 107:2300-2304
 12. Daniel Vaughan, Taylor Asbury, Pual Rioran- Eva. General ophthalmology. Moayed H, Lotfi A. (Persian translator). 1st edition .Tabriz. Ghazi jahani publication; (2000).
 13. Tomas L. Slamovits. Optics, Refraction, and contact lenses. Khanlari, M. (Persian translator), 1st edition. Tehran. Farabi Hospital publication; (1995).
دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین و اردیبهشت 1394
صفحه 1-6
 • تاریخ دریافت: 18 اردیبهشت 1393
 • تاریخ بازنگری: 23 مرداد 1393
 • تاریخ پذیرش: 01 آبان 1393
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1394