موضوعات = بیومکانیک ورزشی
تأثیر سرعت حرکت بر تقارن کینماتیکی بین اندام‌های تحتانی هنگام راه رفتن طبیعی: مطالعه مقدماتی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 159-172

10.22037/jrm.2016.1100198

علیرضا نصیرزاده؛ حیدر صادقی؛ حمیدرضا مختاری نیا؛ عباس رحیمی


بررسی فعالیت عصبی عضلانی و زمانبندی عضلات زانو حین فرودهای مختلف در زنان جوان فعال

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 217-225

10.22037/jrm.2017.1100403

فاطمه علیرضایی؛ حیدر صادقی؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی؛ رامین کردی