کلیدواژه‌ها = تمرین تناوبی شدت بالا
تأثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا بر بیماران تنفسی: یک مقاله مروری

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 18-29

10.32598/SJRM.12.1.12

الناز آبائی؛ محسن عابدی؛ مریم سادات میرعنایت؛ مهدی رضایی