کلیدواژه‌ها = ویروس کرونا
اثر ورزش بر سازگاری بهداشتی و عاطفی دانشجویان در پاندمی ویروس کرونا

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1284-1295

10.32598/SJRM.10.6.16

مریم السادات افتخاری؛ فرشته کتبی؛ زینب نقی لو


تأثیر یک سال کم‌تحرکی ناشی از کووید 19 بر عملکرد حرکتی سالمندان ساکن در مراکز مراقبتی

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 436-445

10.32598/sjrm.10.3.5

پریسا صداقتی؛ سید مجتبی طباطبایی اصل؛ سید رضا رحیمی مقدم