کلیدواژه‌ها = ارزیابی گوش واقعی؛ بازشناسی گفتار
اثر تنظیم سمعک بر اساس ارزیابی گوش واقعی روی بازشناسی گفتار در افراد کم‌شنوا

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 168-173

10.22037/jrm.2016.1100184

لیلا جلیلوند کریمی؛ اکرم مسرتی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان