کلیدواژه‌ها = تحریک الکتریکی جریان مستقیم از طریق جمجمه
تاثیر تحریک الکتریکی جریان مستقیم بر حافظه ی کاری

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 250-259

10.22037/jrm.2019.111430.1987

سهند ناظری؛ علی محمد زاده؛ سید مهدی طباطبایی؛ اصغر رضاسلطانی