کلیدواژه‌ها = آسیب شنوایی
تاثیر گوش دادن به موسیقی بر عملکرد حلزون در جوانان استفاده کننده از وسایل شخصی پخش موسیقی

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 80-88

10.22037/jrm.2015.1100225

مرضیه شریفیان البرزی؛ سعیده نادری؛ زهرا جعفری؛ سید مهدی طباطبایی