کلیدواژه‌ها = مدیریت
نگاهی بر عصب شناسی و مدیریت وزوز

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 252-260

10.22037/jrm.2018.110822.1565

زهرا حسینی دستگردی؛ یونس لطفی؛ بهاره خاورغزلانی