کلیدواژه‌ها = سرعت
تاثیر آتل گیری اندام فوقانی بر سرعت و آهنگ راه رفتن

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 252-258

10.22037/jrm.2020.113290.2342

راضیه یوسفیان ملا؛ حیدر صادقی؛ فرزام فرهمند؛ محمدعلی آذربایجانی


بررسی اثر سرعت و شیب جاگینگ بر مقدار زاویه پشت پای افراد با پای چرخیده به خارج

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 94-106

10.22037/jrm.2016.1100215

حسین فرزانه؛ سعید ایل بیگی؛ مهرداد عنبریان


تأثیر سرعت حرکت بر تقارن کینماتیکی بین اندام‌های تحتانی هنگام راه رفتن طبیعی: مطالعه مقدماتی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 159-172

10.22037/jrm.2016.1100198

علیرضا نصیرزاده؛ حیدر صادقی؛ حمیدرضا مختاری نیا؛ عباس رحیمی