کلیدواژه‌ها = وزوز
نگاهی بر عصب شناسی و مدیریت وزوز

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 252-260

10.22037/jrm.2018.110822.1565

زهرا حسینی دستگردی؛ یونس لطفی؛ بهاره خاورغزلانی


نقش و تأثیر ویتامین ها بر دستگاه شنوایی

دوره 1، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 42-46

10.22037/jrm.2012.1100101

مجتبی خزاعی؛ فرناز فتح اله زاده؛ سارا باحقیقت