کلیدواژه‌ها = زاویه اتاق قدامی
بررسی ارتباط بین پارامتر های اتاق قدامی با میزان نزدیک بینی توسط دستگاه اکولایزر

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 1-6

10.22037/jrm.2015.1100002

سیّد مهدی طباطبایی؛ زهرا فلاح تفتی؛ هاله کنگری؛ محمدرضا فلاح تفتی