نویسنده = ���������������� ������������ ��������������