نویسنده = ���������������� ������
تاثیر تمرینات شناختی آنلاین بر درد و فاکتورهای روانشناختی افراد دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1402

گلاره الموتی؛ امیر لطافتکار؛ ملیحه حدادنژاد؛ رضا علیزاده