نویسنده = ������������ ��������
تأثیر روش شبیه‌سازی ذهن بر کاهش میزان لکنت و نگرش ارتباطی

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 576-589

10.32598/SJRM.12.3.14

حمید کمر زرین؛ زهرا فلاحی؛ مریم طهرانی زاده