نویسنده = ������������������ ������������
اثربخشی آموزش مبتنی بر یکپارچگی حسی بر وضعیت حسی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1402

10.22037/jrm.2021.115595.2762

پروانه بهروزمنش؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور؛ فریبا حافظی