نویسنده = ������������������ ������ ����������
بررسی تأثیر و ماندگاری 12 هفته حرکات اصلاحی تلفیقی بر اسکولیوز “C” شکل ایدیوپاتیک در دختران 10 تا 18 سال

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1402

سید اشکان اردیبهشت؛ هومن مینونژاد؛ رضا رجبی؛ فواد صیدی