نویسنده = ���������� ������������������ ������
نقش کورتکس مغز و آگاهی از وضعیت بدن و تأثیر روش‌های اصلاحی بر پایه آن‌ها در اصلاح پاسچر

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1402

رضا سعیدی نیشابوری؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ یوسف مقدس تبریزی