نویسنده = ������������������ ���������������� ����������
مقایسه میزان استقامت عضلات مرکزی و نوسان پاسچر در تکواندوکاران زن با و بدون لوردوز افزایش یافته کمری

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1402

آیناز صمدزادآذر کشتیبان؛ فواد صیدی؛ رضا رجبی