نویسنده = ������ ������ ��������
اثر ورزش بر سازگاری بهداشتی و عاطفی دانشجویان در پاندمی ویروس کرونا

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1284-1295

10.32598/SJRM.10.6.16

مریم السادات افتخاری؛ فرشته کتبی؛ زینب نقی لو