نویسنده = ������������ ������������ ������������
ارتباط اختلالات صدای گفتاری و مهارت‌های نوروسایکولوژی با میانجی‌گری سبک‌های فرزند‌پروری و افسردگی: مهارت‌های زبان و توجه

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 78-97

10.32598/SJRM.11.1.7

ناصر زارعی شمس آبادی؛ منصوره شهریار احمدی؛ لیلا قسیسین؛ احمد عابدی