نویسنده = �������� �������� ��������
بررسی همبستگی آزمون‌های متداول سنجش تعادل در بیماران مبتلا به ماتیپل اسکلروزیس

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 590-603

10.32598/SJRM.12.3.15

امیر مقدم؛ سیده صبا فانی یزدی؛ مهدی نبوی نیک