نویسنده = �������������������� ��������
تأثیر یک دوره تمرین ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر سرسختی ذهنی ورزشکاران با سطوح متفاوت مهارت

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1214-1227

10.32598/SJRM.10.6.7

فاطمه میر؛ مریم عبدالشاهی؛ پروانه شمسی پور دهکردی