نویسنده = ������������ ���������������� ����������
مقایسه‌ بازنمایی برخی مؤلفه‌های زمان در گفتمان روایتی کودکان اوتیسم با عملکرد بالا و کودکان هنجار

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 948-963

10.32598/SJRM.10.5.10

عباسعلی آهنگر؛ محمدحسین سالاری فر؛ ستاره مجاهدی رضائیان؛ آزاده ایمانوردی