نویسنده = ���������� ������ ������ ��������
مقایسه‌ی فرآیندهای واجی بین کودکان کم‌شنوا و کودکان شنوای بلوچ‌زبان

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 308-321

10.22037/jrm.2020.113802.2440

سید فرید خلیفه لو؛ محدثه سلطانی نژاد؛ پرویز سیدزایی