نویسنده = �������������� ������������ ��������
تأثیر ورزش ایروبیک بر نیاز‌های بنیادین روان‌شناختی و بهزیستی روان‌شناختی دختران 12ساله

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 794-805

10.32598/SJRM.10.4.14

زهرا پورحسین جعفری؛ محمدتقی اقدسی؛ امیر قیامی