نویسنده = ���������������� ���������� ��������������