نویسنده = ������������ ������������
ارزیابی و تعیین مدل پا: مطالعه‌ی موردی کشور ایران

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 358-366

10.22037/jrm.2020.112651.2232

علی شریف نژاد؛ علیرضا مسیبی؛ بابک منافی؛ فرانک عراقی