نویسنده = ���������� �������������������� ��������������