نویسنده = ���������� ������������ ����������
تاثیر هشت هفته تمرینات آبی بر نوسانات مرکز ثقل در زنان نابینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22037/jrm.2022.116418.2921

اسما سالاری؛ فاطمه کریمی افشار