نویسنده = معصومه شجاعی
تأثیر یک دوره برنامه حرکتی منتخب بر متغیرهای عصب‌-روان‌شناختی و عملکرد حرکتی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 774-789

10.32598/SJRM.12.4.16

ملیناز رحمن قلهکی؛ معصومه شجاعی؛ کیوان ملانوروزی؛ عبداله قاسمی


اثر تمرینات گروهی فال پروف بر تعادل و سلامت روان سالمندان در رده‌های سنی متفاوت

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 604-619

10.32598/SJRM.12.3.6

پگاه رجب پور؛ معصومه شجاعی؛ عبدالله قاسمی؛ کیوان ملانوروزی


اثر تمرین اغتشاشی بر کنترل پاسچر تحت تکلیف دوگانه شناختی

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1397، صفحه 177-184

10.22037/jrm.2018.110897.1603

فائزه محمدی سنجانی؛ معصومه شجاعی؛ افخم دانشفر