نویسنده = �������� ������ �������������� ������������