نویسنده = ������������ ��������
ارتباط آگاهی صرفی و خواندن: یک مقالۀ مروری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 305-317

10.22037/jrm.2019.111220.1846

مریم ملکیان؛ تبسم عظیمی؛ زهرا قریشی؛ اکبر دارویی


بررسی نگرش ارتباطی دانش آموزان دارای لکنت شهرستان بابل

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 66-74

10.22037/jrm.2019.111322.1913

تبسم عظیمی؛ مهدی دهقان؛ ثریا خفری؛ عباس پورابراهیم عمران؛ وحید شعاری؛ سارا احمدی