نویسنده = ���������� ���������� ����������
اثرات ضدافسردگی تمرینات قدرتی، هوازی و ترکیبی در مردان بزرگسال

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1397، صفحه 199-207

10.22037/jrm.2018.110995.1682

امیر دانا؛ فاطمه رحیمی زاده؛ المیرا گوزل زاده؛ سیما اشگرف