نویسنده = ���������������� ������������ �������� ����������
بررسی اثر سن، یائسگی، دیابت، نوشیدن مایعات و اجرای ورزش منظم بر بی اختیاری ادراری در زنان چاق بر اساس شاخص های آنتروپومتریک

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1397، صفحه 226-235

10.22037/jrm.2018.110963.1657

سیده سعیده بابازاده زاویه؛ بهنوش وثاقی قراملکی؛ افسانه نیک جوی؛ جواد صراف زاده