نویسنده = ������������ ����������
اسکلروز منتشر و درمان مکمل در ایران: یک مطالعه مروری

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 234-253

10.22037/jrm.2017.1100282

مژگان مشتاق؛ حمیرا سجادی؛ هدی موزونی؛ بهاره زینل زاده قوچانی