نویسنده = ���������� �������������� ����������
اثر تمرین اغتشاشی بر کنترل پاسچر تحت تکلیف دوگانه شناختی

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1397، صفحه 177-184

10.22037/jrm.2018.110897.1603

فائزه محمدی سنجانی؛ معصومه شجاعی؛ افخم دانشفر