نویسنده = �������� ������ ������ ���������� ��������