نویسنده = �������������������� ����������
اثر هشت هفته تمرین پیلاتس بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدن زنان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 192-200

10.22037/jrm.2017.1100438

رامین امیرساسان؛ سعید نیکوخصلت؛ راحله دولگری شرف