نویسنده = ������������ �������� ��������
احساس تنهایی، استقلال و هویت در نوجوانان ناشنوا

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 240-253

10.22037/jrm.2018.110850.1571

سیده زینب موسوی؛ گیتا موللی؛ نسرین موسوی