نویسنده = ������������ ��������
بررسی فعالیت عصبی عضلانی و زمانبندی عضلات زانو حین فرودهای مختلف در زنان جوان فعال

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 217-225

10.22037/jrm.2017.1100403

فاطمه علیرضایی؛ حیدر صادقی؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی؛ رامین کردی