نویسنده = ���������� �������� ���������� ����������