نویسنده = ������������ ���������������� ����������
تاثیر کفش های پاشنه بلند بر لوردوز کمری و راستای لگن در صفحه ساژیتال-مقاله مروری

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 244-251

10.22037/jrm.2018.110712.1479

مطهره عباباف بهبهانی؛ مینو خلخالی زاویه