نویسنده = ���������� ���������������� �������� ����������
مقایسه اثر روش نرمال کردن سیگنال الکترومیوگرافی در قابلیت اطمینان آن در حرکت روی پله و سطح شیب‌دار

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 201-209

10.22037/jrm.2017.110687.1457

محمد سادات سادات خراسانی؛ علیرضا هاشمی اسکویی؛ فریبا قادری