نویسنده = صغری یحیی پور رضاکلائی
بررسی رسش عصبی ناقرینگی گوشی در شنوایی دایکوتیک در کودکان 6 تا 12 سال

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 110-117

10.22037/jrm.2017.110624.1625

صغری یحیی پور رضاکلائی؛ محمد ابراهیم مهدوی؛ سید مهدی طباطبایی