نویسنده = �������� �������������� ����������
مقایسه عملکرد مسیر وابران شنوایی در کودکان هنجار و اختلال در خواندن با استفاده از آزمون مهار دگرسویی گسیل های گذرای صوتی گوش

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 93-88

10.22037/jrm.2018.110600.1402

مرتضی حمیدی نهرانی؛ فرهاد فراهانی؛ محمد علی سیف ربیعی؛ بهاره خاور غزلانی