نویسنده = عین اله نادری
مروری نظامند بر ارتباط ویژگی های شخصیتی با آسیب های ورزشی- بر اساس مدل استرس-آسیب ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22037/jrm.2022.116327.2909

عین اله نادری؛ فاطمه شعبانی


بررسی عوامل احتمالی تاثیرگذار بر عملکرد زانو در ورزشکاران بعد از بازسازی لیگامان صلیبی قدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22037/sjrm.2022.116994.3063

عین اله نادری؛ مریم پیری