نویسنده = ������������ ����������
مقایسه اثر بخشی یونتوفروزیس آب لوله کشی با جریان مستقیم پیوسته و جریان مستقیم پالس دار بر پر عرق کردنی اولیه کف دست

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 122-131

10.22037/jrm.2016.1100325

فاطمه تاجیک؛ محسن روستایی؛ فریده دهقان منشادی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان؛ حسین وطن پور