نویسنده = ���������� �������������� ���������� ����������