نویسنده = ���������������� ����������
سیر تحول بازشناسی هیجان در نمونه ای از کودکان ایرانی

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 75-84

10.22037/jrm.2016.1100260

وحید نجاتی؛ مهدیس مقصودلو؛ مینا معین اسلام